Unitat Didàctica 1

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

Títol de la unitat didàctica

Competències bàsiques àmbit científic-tecnològic

Consulteu Fitxer:CurriculumACopDull.pdf (pàgina 29 i següents)

Competències dels àmbits transversals

Consulteu el DECRET 187/2015, ANNEX 10 (pàgines 293 i següents) i ANNEX 11 (pàgina 305) i Fitxer:CurriculumACopDull.pdf pàgines 55 i següents.

Continguts

Dimensió instruments i aplicacions

Aquesta dimensió, de caràcter instrumental i que inclou tres competències, fa referència a la capacitat d’utilitzar amb autonomia i de manera eficaç i eficient els diversos dispositius digitals i les aplicacions que s’hi puguin incorporar, per realitzar tasques que els siguin pròpies integrant la robòtica i la programació en un sentit ampli. Així mateix, considera especialment el tractament de dades textuals, numèriques i audiovisuals: producció de documents de text i multimèdia, imatges fixes, dibuixos, gràfics, sons i imatges animades.


Compentències 1, 2 i 3.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge

Aquesta dimensió, que inclou tres competències, fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per transformar-la en coneixement i l’organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on emmagatzemar i treballar la informació que s’utilitza i es produeix. Considera l’ús eficient de tècniques i estratègies diverses en funció de les fonts i suports digitals que s’utilitzin, així com la sistematització i planificació d’aquestes estratègies dins l’entorn educatiu

Compentències 4, 5 i 6

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

Aquesta dimensió, que inclou dues competències, fa referència a les capacitats de comunicar i treballar de forma col·laborativa a través de les xarxes locals i Internet, amb la utilització de les eines de publicació i comunicació interpersonal i les que faciliten la realització de treballs col·laboratius (presencials i a distància).

Competències 7 i 8

Dimensió ciutadana, hàbits, civisme i identificació digital

Aquesta dimensió, que està formada per tres competències, es pot considerar que té un caràcter transversal respecte de les altres tres dimensions, de les altres competències i de les àrees curriculars de l’etapa. No totes les competències d’aquesta dimensió estan graduades. La competència 9 s’ha graduat perquè suposa que l’alumnat en acabar l’etapa ha de disposar del coneixement suficient per participar en accions ciutadanes i aquesta consideració sí que és susceptible de ser graduada. Ara bé, les competències 10 i 11, que tracten sobre aspectes actitudinals, s’ha considerat convenient no graduar-les

Competències 9, 10 i 11

Criteris i instruments d'avaluació

Criteris d'avaluació

Quins criteris es faran servir per avaluar als alumnes en aquesta unitat docent. (conèixer certes característiques, analitzar cert contingut, planificar, participar de manera activa en activitat X, presentació de resultats, etc.)

Instruments d'avaluació

Quins mètodes es faran servir per avaluar els alumnes en aquesta unitat docent (exàmens, autoavaluació grupal, etc.).

Temporització

Durada prevista de tota la unitat docent.

Breu descripció de la unitat o seqüència didàctica

Descripció de cada sessió en que es divideix la unitat docent.

Distribució dels alumnes a l'aula

Descripció de la distribució dels alumnes a cada sessió (individual, treball en petit grup, gran grup, etc.)

Mesures d'atenció a la diversitat

Quines mesures d'atenció a la diversitat es poden tenir en compte en aquesta unitat docent (fomentar participació activa de tots els alumnes, grups heterogenis amb alumnes tutors i tutoritzats, aprenentatge entre iguals, etc.)

Recursos

Llista de materials a tenir preparats per aquesta unitat docent.


Enllaços

DECRET 187/2015