TTNcat consum energètic

De The Things Network Catalunya Wiki
Jump to navigation Jump to search

El 29 de Maig de 2018 vam organitzar conjuntament amb la Fàbrica del Sol un taller d'iniciació a l'Internet de les coses on aprofundirem en possibles casos d'ús vinculats al consum energètic.

La sessió comptà amb una primera part teòrica sobre TTN, LoRa i LoRaWAN, un anàlisi de què i com mesurem el consum a les llars i un darrera part on es va fer una petita demo de la tecnologia. La intenció va ser començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el Hackató de TTNcat el 17 de juny.

El PDF de la presentació el podéu trobar aquí: https://thethingsnetwork.cat/ttncat_taller_energia.pdf

A continuació fem un resum dels principals conceptes dels que es va parlar un recollim una sèrie de recursos per treballar la monitorització d'energia i la problemàtica de la pobresa energètica.


Què és el que paguem?

Conceptes generals:

 • Potència: és el que consumim en un moment donat, la mesurem en vats (W) o quilovats (kW)
 • Energia: és el producte de la potència enllarg del temps, la mesurem en vats-segon, que en diem joules (J) o quilovats-hora (kWh)
 • Lectura real / estimada: les lectures estimades en basen en consums històrics ("l'any anterior per aquestes mateixes dates")
 • Històric: gràfic de consum enllarg del temps, les factures porten un històric d'1 any.
 • Consum base: aquell que tenim per defecte (nevera, stand-bys,...)
 • El que més consumeix, de llarg, són els processos que implique calor (o fred)

Conceptes clau de la factura elèctrica:

 • Potència contractada: potència màxima puntual que pots fer servir (si et pases "salten els ploms")
 • Energia consumida: l'energia total consumida enllarg del període de facturació
 • Impostos electricitat
 • Altres conceptes

Conceptes clau de la factura del gas / aigua:

 • Terme fix
 • Energia consumida / Aigua
 • Impostos HC / Canon aigua
 • Altres conceptes

De què serveix monitoritzar el consum?

 • Ser conscients de què consumim en cada moment (entre el 10-20% d’estalvi només veient la potència consumida en temps real)
 • Avaluar si tenim la potència contractada adient.
 • Avaluar si podem fer canvis d’hàbits que ens permetin reduir aquesta potència contractada.
 • Avaluar si (en cas de tenir tres fases) aquestes estan compensades.
 • Analitzar els patrons de consum dels nostres electrodomèstics amb la intenció de optimitzar-los (termòstats, horaris reduïts, qualificacions energètiques,...)

Problemàtica de les llars en situació de pobresa/vulnerabilitat

Per una banda hi ha una sèrie de dades sensoritzables:

 • Comfort (humitat i temperatura, opcionalment CO2)
 • Consum minutal (electricitat) i diari (gas)
 • Talls

Per altra necessitem saber:

 • Estat de la vivenda (aillaments, antiguitat de les instal·lacions)
 • Tipus d’electrodomèstics
 • Número de persones que hi viuen
 • Horaris
 • Activitat que s’hi fa
 • Irregularitats (puxades)
 • Connectivitat (moltes llars no tenen Internet!)

Com observem les dades

Hem de reflexionar i respondre sobre aquestes qüestions:

 • Què volem saber? Quins són els objectius?
 * Nivell de confort => què vol dir això? => Fluctuació de temperatura/humitat? (tb consum)
 * CO2, volàtils (“efecto trigre”) i la seva relació amb el rendiment cognitiu
 * Ocupació => Número de nens per classe
 * Mobilitat
 • Quines dades objectives (sensors) podem tenir?
 * Temperatura
 * Humitat
 * CO2
 * Lluminositat
 * Corrents d’aire
 * Ocupació
 * Estats portes / finestres
 * Nivell de soroll (reverberació)
 * Cobertura WIFI / Connectivitat
 • Com els distribuïm?
 * Més o menys a prop de les finestres
 * A quina alçada?
 * En zones de trànsit?
 • Cada quant temps les mesurem?
 * Cada 5 minuts?
 * En horari de l’aula o també abans o després?
 * Esdeveniments (portes/finestres obertes)
 • Què és el que sabem que ens falta saber?
 * Alguna dada objectiva que finalment no estem recollint
 * Dades ambientals de l’exterior
 • Com les analitzem?
 * Dades secundàries (fluctuacions de temperatura, contrast tèrmic, relació CO2/ocupació, fluxes de persones,...)
 * Evolucions diàries
 * Creuament de dades (gradient tèrmic vs. despesa en calefacció)
 * Gradient espacial
 * Ontologia (localització, resolució, precisió, rangs...)
 • Com les representem?
 * Mostrar dades primàries (15% estalvi x concienciació)
 * Volem representar dades secundàries, fruit de comparar dos o més dades => presa de decisions => objectius!!!
 * Granularitat temporal
 * Tipus de visualització
 * Agregació geogràfica
 • Notificacions / Informes / Alarmes
 * Legislació! / Recomanacions
 * Quí les rep? Còm s’actua?
 • Com les persistim?
 * Per quant de temps?
 * Amb quin nivell de granularitat?
 * Només dades primàries o també secundàries?
 • Com protegim la privacitat? Anonimització?
 * Privacitat no és només no posar noms
 * Dades voluntàries / observades / inferides (https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/apr/22/how-much-is-personal-data-worth)
 * Algunes dades petmeten identificar persones (localització, MACs,...)
 * Encriptació de dades? i metadades?
 • I evidentment… com transmetem aquesta informació?
 * Les dades obertes requereixen una xarxa oberta
 * No pots parlar de privacitat (dades, metadades) si algú altre controla la xarxa


Recursos

 • Semtech - Energy Management & Sustainability (LoRa Application Brief)
 Aproximació a una solució local (LAN) per monitoritzar i optimitzar el consum energètic en les llars
 https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/app-briefs/Semtech_HB_EnergyManagement_AppBrief-FINAL.pdf
 • Orange - LoRa Device Developer Guide
 El punt 2 del document exposa les carecterístiques de la tecnologia i una sèrie de casos d'ús, incloent alguns relacionats amb el consum energèric
 https://partner.orange.com/wp-content/uploads/2017/11/LoRa-Device-Developer-Guide-Orange.pdf
 • WAViot Smart water metering solution
 WAViot és una tècnologia semblant a LoRa. En aquest document exposen com han portat a terme un project de monitorització de consum d'aigua.
 http://waviot.com/blog/case-study/case-study-15-000-device-waviot-smart-water-metering-solution.html
 • The Things Network Forum
 https://www.thethingsnetwork.org/forum/


Activitats TTNcat

(Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen)